Imprimir

Qüestions freqüents

Dinàmica de les sessions al llarg de l'assignatura. Quin tipus de sessions s'ajusten més als objectius d'aprenentatge? Quin agrupament, de l'atenció individualitzada al gran grup?

Activitats a l’aula

Un exemple sense valor:

 • L’assignatura requereix d’aprenentatges bàsics prèviament assolits?
  Sessions d'adaptació  (avaluació inicial i reforçament d'aspectes concrets).
 • L’assignatura requereix d’explicacions teòriques?
  Sessions teòriques (gran grup - presentació conceptes clau- introducció de nous paradigmes etc.-)
 • L’assignatura requereix de sessions en gran grup en què participin els estudiants?
  Sessions plenàries participatives (presentació de resultats i exposició de emes per part dels estudiants).
 • L’assoliment de les competències s’afavoreix amb la realització de seminaris en petit grup?
  Seminaris (guies de treball en grup, feed-back grupal...).- 
 • Cal introduir sessions específiques de gran grup per a la realització de pràctiques, casos, projectes...?
  Sessions pràctiques (tipus d'exercicis i pràctiques - guiades- realitzades individualment..).
 • Cal introduir sessions específiques en petit grup per a la realització de pràctiques, casos, projectes...?
  Sessions pràctiques (tipus d'exercicis i pràctiques - guiades- realitzades individualment i/o en petit grup...).
 • El model docent de l’assignatura incorpora treball guiat en horari d’assistència a classe?
  Treball de camp guiat (tipus d'observació, instruments de recollida de dades...-).
 • Abans de finalitzar l’assignatura convé integrar alguna sessió de síntesi?
  Sessions de síntesi (reforç i integració teoria i pràctica amb tot el grup).
 • Algunes sessions es dedicaran a la tutorització en petit grup del treball realitzat?
  Sessions tutorització grupal  (seguiment del treball que s’està realitzat en grup).
 • Es dedicarà temps d’horari de l’assignatura a la realització d’activitats transversals?
  Activitats acadèmiques transversals (línies de recerca, conferències d’experts...).
  Activitats professionalitzadores transversals  (intervenció d’experts externs, conferències... activitats on-line... conjuntament amb altres assignatures dels Estudis).

Activitats fora de l’aula

 • Treball personal de l'estudiant : individual i/o grupal
  (individualitzat - grupal... preparació de nocions teòriques... treball després de cada seminari....)

Un exemple sense valor:

Treball de camp Consulta de fonts
Autoavaluació Estudi i comprensió de nocions teòriques
Coavaluació Estructuració de la informació
Cerca documental Redacció de conclusions
Elaboració d’informes Lectura
Preparació de presentacions Exercitació

 

 

 

 

 

Activitats transversals realitzades fora de l’horari de l’assignatura de rellevant interès formatiu:

Activitats acadèmiques transversals (línies de recerca, conferències d’experts...).

Activitats professionalitzadores transversals  (intervenció d’experts externs, conferències... activitats on-line... conjuntament amb altres assignatures dels Estudis).

Altres