Imprimir

Qüestions freqüents

Com expressar en el Pla Docent els resultats d'aprenentatge que s’espera assoleixin els estudiants al llarg de l'assignatura?

En termes de competències (habilitats que ha d’assolir l’estudiant) i que han de poder ser avaluades.

Tipologia
Generals / Genèriques
i
Específiques

Genèriques: no directament relacionades amb l’àrea de coneixement de l’assignatura.
Específiques: aprenentatges directament relacionats amb l’àrea de coneixement de l’assignatura.

Exemple

Competències generals / transversals Competències específiques Avaluació
Indicador d’assoliment
Metodologia
Treball en equip
Presentacions en públic
Elaboració d’informes
Síntesi
Cerca documental 
Gestió de la informació: interrelació de la informació i agilitat en la distribució
Treball autònom....
Comprensió de textos orals i escrits de diversa tipologia: narratius, descriptius, poètics, diàlegs, expositius, argumentatius i textos amb llenguatge específic (administratiu, jurídic, comercial...).


Què m’indica que l’ha assolit?

Interpreta el contingut essencial de missatges orals i escrits de tipus ....

Reconeix el tipus de missatge atenent a les funcions del llenguatge i del context.

Analitza la intencionalitat de les idees exposades i distinció de les idees principals i secundàries.

Resumeix amb precisió de forma escrita i oralment la idea principal del text.  

Quins mecanismes d’avaluació?

Avaluació inicial (avaluació informativa d’inici)
Avaluació continuada 70%
Avaluació final 30%

 

Enfocament inductiu: lectura de textos i posterior anàlisi i explicació teòrica.

Treball autònom: cerca documental
Treball en grup: elaboració d’un projecte en equip