Imprimir

Qüestions freqüents

Com dissenyar un model d'avaluació segons els paràmetres de l'EEES?

La definició d’un model d’avaluació que permeti tenir diversos indicadors de l’aprenentatge per part de l’estudiant al llarg del procés, a més de l’avaluació final:

  • Diferents moments d’avaluació, orientació continuada de l’avaluació.
  • Orientació formativa de l’avaluació: indicadors per al docent i per l’estudiant de que els aprenentatges es van assolint, ha de permetre reorientar les mancances i dificultats que puguin aparèixer al llarg del procés. 
  • Diversitat d’instruments per avaluar diferents tipus d’aprenentatges (competències).
Abans Bolonya 
(disseny curs xxxx)
Disseny Model Bolonya

Exemple 1
Examen final 100% de la qualificació

Exemple 2
Examen final 80% de la qualificació
Pràctiques 10%
Treball 10%

Exemple 
Avaluació inicial (valor informatiu per a l’estudiant) –què sap i com ho sap-
Avaluació continuada (més del 50% de la qualificació)
Avaluació formativa (tutorització del procés d’aprenentatge)
Avaluació final (menys del 50% de la qualificació)
Altres