Imprimir

Qüestions freqüents

Enfocament de l'ensenyament vers al desenvolupament de competències a partir de metodologies actives?

Diversos enfocaments metodològics, activitats relaciones i recursos didàctics.

Enfocament metodològic Tipus d’activitats Recursos didàctics
Hipotètico-deductiu Recerca a partir d’una hipòtesi de treball
Cerca documental
Guies/protocols de recerca
BBDD especialitzades
Recursos documentals bàsics/especialitzats
Investigació-acció Resolució de problemes
Presa de decisions
Banc de recursos/situacions a resoldre
Aprenentatge reflexiu Model interrogatiu
Mètode socràtic 
Mètode de cas
Mapes conceptuals
Situacions d’autoavaluació
Quadern d’aprenentatge (Portafoli)
Bateria de qüestions per a cada fase
Decisions-conseqüències (safata de casos dinàmics)
Casos reals
Aprenentatge autònom Mapes conceptuals 
Activitats d’autoavaluació
Personalització de l’ensenyament: tutoria de l’aprenentatge
Diari reflexiu
Quadern d’aprenentatge (Portafoli)
Portafolis digitals
Editors de mapes conceptuals
Recursos electrònics estructurats per itineraris (activitats complementàries i de reforç)
Aprenentatge col·laboratiu Aprenentatge Basat en Problemes 
Puzzle (informació fragmentada entre cada individu del grup)
Posada en comú de conclusions: Conclusió única
Activitats de coavaluació
Role-playing
Philip 66
Panel
Guia per a cada Problema
Recursos informatius
Espais virtuals compartits
Enfocament deductiu  (treure una conclusió particular d'un principi general) 1r Explicacions teòriques 
2n Exercicis o Pràctiques 
Manuals
Referències bibliogràfiques
Activitats d’exercitació (exercicis)
Glossari
Enfocament inductiu (treure una conclusió general de dades particulars)

1r 
Simulacions
Casos pràctics
Projectes
Resolució de problemes

2n Definicions i principis generals

Recull de casos a resoldre
Pautes par la realització de projectes
Visionat de material audiovisual
Recursos informàtics (BBDD, programari específic...)
Casos pràctics organitzacions/situacions
Perspectiva interdisciplinar Projectes (interdisciplinars)
Aprenentatge Basat en Problemes
Mapes conceptuals
Cerca documental
Gestió de la informació
Recursos documentals   
Editors de mapes conceptuals
Analític (especificitat) Comparativa 
Anàlisi de l’evolució temporal
Recursos web
Recursos informàtics de contrast
Editors de mapes conceptuals
Glossaris
Sintètic (aspectes globals) Casos
Presa de decisions
Mapes conceptuals
Elaboració d’informes
Casos actuals
Guies i pautes per la presa de decisions
Editors de mapes conceptuals
Protocols per l’elaboració de documentació