Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Pla docent de l'assignatura (PDA)

Definició

El pla docent de l’assignatura (PDA) és l’instrument que serveix per definir el projecte docent de cada assignatura i especifica el model amb què s’organitza; facilita que el professorat planifiqui l’activitat de les assignatures.

Des del punt de vista de la qualitat, el pla docent de l’assignatura és una evidència per conèixer el plantejament del procés d’ensenyament i aprenentatge (AQU, 2005). En la vessant informativa, és un document que permet als estudiants conèixer les claus de l’assignatura i organitzar-ne el seguiment; i, alhora, prendre decisions abans de matricular-se. 

“El pla docent de l’assignatura és l’instrument que defineix el model d’organització docent de l’assignatura. Té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat”. (Art. 1. Concepte i caràcter públic. Normativa UPF del pla docent de l’assignatura).

“Els estudis oficials de grau i de màster universitari són l’àmbit d’aplicació del PDA, tal com es regula la normativa UPF” (Art. 2. Àmbit d'aplicació. Normativa UPF del pla docent de l’assignatura).

En síntesi, “el PDA ha de permetre l'assoliment de diversos objectius, entre els quals podem assenyalar el d'organització i planificació de l'assignatura; el d'oferir informació adequada de competències, continguts i mecanismes d'avaluació de l'assignatura; així com, el de facilitar els intercanvis dels estudiants entre diferents universitats. A fi de  complir els objectius assenyalats, ha d'ésser aprovat per l'òrgan competent i ha d'estar adreçat als estudiants per tal d'informar-los tant dels seus drets sobre l'assignatura com dels seus deures respecte a la matèria esmentada, com també d'allò que han d'assolir i els mecanismes d'avaluació”.