Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

 • Definició
 • Indicadors
 • Exemples

Competències

Definició

La competència és l’habilitat apresa per dur a terme una tasca, deure o rol complex adequadament. Un alt nivell de competència és un prerequisit de bona execució. Té dos elements distintius: està relacionada amb el treball específic en un context particular, i integra diferents tipus de coneixements, habilitats i actituds. Cal distingir les competències de trets de personalitat que són característiques més estables de l’individu. En l’àmbit educatiu es parteix de la base que s’aprenen, mitjançant el learning-by-doing i, a diferència dels coneixements, habilitats i actituds, no es poden avaluar independentment (Roe, 2002).

Combinació de sabers tècnics, metodològics, socials i participatius que s’actualitzen en una situació i un moment particulars. S’entén per competències tant les relacionades amb el camp acadèmic del programa d’estudis com les anomenades transversals, que poden ser aplicades a diversos camps de coneixement (AQU, 2003). 

Classificació de competències:

 • Generals (transversals o genèriques), comunes a la majoria de titulacions, encara que tenen una incidència diferent i contextualitzada en cadascuna. Algunes categoritzacions (Tuning: http://www.unideusto.org/tuningeu/competences.html)
  • Competències instrumentals
  • Competències interpersonals
  • Competències sistèmiques 
 • Específiques: competències pròpies d’una titulació, àmbit acadèmic i/o professional, s’orienten a l’assoliment d’un perfil específic de graduat o postgraduat. Inclouen: 
  • El saber disciplinari: corpus de coneixements, conceptes i teories propis, com també les habilitats cognitives necessàries per gestionar-los (pensament analític, habilitats d’indagació, etc.). 
  • El saber fer o competències procedimentals o metodològiques:  coneixements relatius a les tècniques, les metodologies, els procediments de treball o saber fer propi i les habilitats cognitives pròpies del professional reflexiu (resolució de problemes, raonament inductiu, acció reflexiva, etc.).