Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Resultats d'aprenentatge

Definició

Els resultats d’aprenentatge són afirmacions sobre què s’espera que un estudiant pugui conèixer, comprendre i ser capaç de demostrar en finalitzar l’activitat d’aprenentatge (mòdul, assignatura, curs, etc.) en relació amb les competències definides. 

“Són els objectius que el docent pretén que l’estudiant assoleixi com a conseqüència de la seva participació activa en el procés d’ensenyament i aprenentatge, i han de ser coherents amb les competències esmentades.” (AQU, 2005)

El principal motiu pel qual a escala internacional s’està estenent l’ús del terme resultats d’aprenentatge és que no implica una avaluació en l’acció, a diferència del que passa amb les competències. Això fa que el terme sigui més idoni, ja que en estadis inicials del desenvolupament de la competència cal formar –i avaluar– de manera aïllada determinats coneixements o habilitats.