Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Continguts

Definició

Els continguts són les temàtiques que s'aniran tractant en el desenvolupament de l'assignatura, agrupades per mòduls o blocs de contingut, sense reproduir en aquest document tots els epígrafs i subepígrafs del temari (AQU, 2005).

Són el conjunt d’elements que componen el que s’aprèn i el que s’ensenya en relació al conjunt de les competències que s’han d’assolir en relació a: 

  • Conceptes i teories, habitualment identificats com coneixements teòrics.
  • Procediments.
  • Actituds.