Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Programació setmanal de les activitats d'aprenentatge i d'avaluació

Definició

"La programació d’activitats (relació de les activitats que els estudiants han de dur a terme per assolir els objectius formatius) és un document que, juntament amb la guia docent de l’assignatura, conforma el pla docent; per tant, és necessari que tots dos documents siguin consistents. En concret, la programació d’activitats desenvolupa els apartats 'Enfocament metodològic' i 'Avaluació' de la guia docent" (AQU, 2005).

Es realitza a fi de garantir un còmput de dedicació equilibrada de les activitats al llarg del trimestre amb el temps estimat per a l’assignatura, segons crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de dedicació total, dins i fora de l’aula). Permet dissenyar el conjunt d’espais, d’instruments i de recursos necessaris, així com els resultats d’aprenentatge i, si escau, la seva relació amb les competències definides.