Imprimir

Cercador: definicions, indicadors i exemples

  • Definició
  • Indicadors
  • Exemples

Metodologia

Definició

La metodologia és l’enfocament del model a partir del qual es propiciarà el procés d’ensenyament i d’aprenentatge, en el qual es concretarà el conjunt d’activitats. Aquestes activitats estaran estructurades de tal manera que conduiran a l’estudiant a assolir les competències proposades. El model amb què es plantegen les situacions que s’han de resoldre, les estratègies que ha d’aplicar l’estudiant per encarar el procés (resolució de problemes, realització d’un projecte, etc.) i els criteris per dur-les a terme. 

Aquest apartat ha de proporcionar la informació sobre què li caldrà fer a l’estudiant per aprendre. L’element central de tota metodologia formativa són les activitats planificades i aquestes poden tenir diferent tipologia segons el grau de protagonisme que ha d’adquirir l’estudiant i el professor. 

L’elecció de les metodologies que s’empraran és crucial per aconseguir uns resultats d’aprenentatge de qualitat i que puguin abastar un gran nombre d’estudiants. Les metodologies escollides han de ser variades, coherents amb els objectius d’aprenentatge i amb els mètodes d’avaluació, adequades al context de la matèria i adequades a les premisses i orientacions del pla d’estudis i de la unitat docent responsable